fbpx

REGULAMIN SERWISU STREFAPRZEMIAN.PL

(wersja obowiązująca od dnia 10.11.2018r.)

SPIS TREŚCI:
I. Definicje
II. Postanowienia wstępne
III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
IV. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy
V. Dane osobowe i „cookies”
VI. Prawa autorskie
VII. Oświadczenia i ostrzeżenia
VIII. Postanowienia końcowe

I. Definicje

Administrator  – Bartosz Szemraj -strefa przemian.pl

NIP: 5213839278

REGON: 381239792

Adres: Konstruktorska 10c/166

02-673 Warszawa

Serwis  – strona internetowa Administratora, znajdująca się pod adresem URL: www.strefaprzemian.pl wraz ze wszystkimi podstronami, administrowana przez Administratora
Użytkownik – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu lub usług oferowanych w Serwisie, spełniająca wymagania Regulaminu
Regulamin niniejszy dokument

II. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym z usług udostępnianych w Serwisie.
 2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie, w sposób umożliwiający pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Regulamin w formacie PDF jest do pobrania tutaj „Pobierz Regulamin”.
 3. Właścicielem i operatorem Serwisu jest Administrator.
 4. Z wykorzystaniem Serwisu świadczone są usługi, polegające w szczególności na doborze dedykowanego planu żywieniowego oraz planu treningowego i sprzedaży tych indywidualnych pakietów udostępnianych w Serwisie, na rzecz zainteresowanych Użytkowników, spełniających wymagania określone w Regulaminie, w oparciu o zamierzone cele danego Użytkownika oraz informacje przekazane przez Użytkownika Administratorowi.
 5. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na koszt oraz ryzyko Użytkownika. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji i przestrzegania jego postanowień

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna z tym, że z płatnych usług może korzystać osoba pełnoletnia, a także osoba, która ukończyła 13 lat i nie została ubezwłasnowolniona, a rodzice lub inny przedstawiciel ustawowy wyrazili pisemną zgodę, w imieniu takiej osoby, na korzystanie z płatnych usług świadczonych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia m.in. następujących minimalnych warunków technicznych:
  a) aktywne połączenie (dostęp) do sieci Internet,
  b) zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie na ekranie urządzenia elektronicznego plików i dokumentów hipertekstowych (HTML) z włączoną opcją obsługi JavaScript oraz plików Cookies,
  c) urządzenie elektroniczne, o którym mowa w lit. b),
  d) aktywne konto poczty elektronicznej,
  e) oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików PDF.
 3. Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu, zarówno w całości jak i w części, w szczególności we wszystkich przeglądarkach internetowych.
 4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem i Regulaminem. Administrator informuje, iż z powodu świadczenia usług w Serwisie za pośrednictwem sieci Internet i wobec jej publicznego charakteru, korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem wynikającym z ingerencji osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  a) jakiejkolwiek ingerencji w treści publikowane w Serwisie, w szczególności poprzez ich modyfikacje,
  b) wykorzystywania jakichkolwiek treści (m.in. tekst, grafika, zdjęcia), w szczególności objętych prawami autorskimi, publikowanych w Serwisie a także materiałów i ich części dostarczonych w ramach realizacji usług w Serwisie, w tym ich powielania czy kopiowania, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora,
  c) wykorzystywania informacji zawartych w Serwisie do innych potrzeb niż dozwolony użytek osobisty,
  d) posługiwania się treściami, danymi bądź materiałami o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszającymi prawa osób trzecich bądź Administratora.

IV. Warunki zawarcia i rozwiązywania umowy na usługi płatne

 1. Usługi przewidziane w Serwisie świadczone są w języku polskim oraz drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu.
 2. Usługi oferowane w Serwisie dzielą się na bezpłatne oraz płatne. Dostęp do bezpłatnej części Serwisu, tj. dostęp do bloga, wybranych filmów video oraz wybranych przepisów, odbywa się bez konieczności rejestracji w Serwisie.
 3. Usługi płatne świadczone są w Serwisie po zarejestrowaniu się oraz wykupieniu abonamentu. Dostęp do płatnej części Serwisu możliwy jest przez czas trwania abonamentu. Usługi płatne obejmują: pomoc w sporządzeniu na podstawie informacji i danych dostarczonych przez Użytkownika, indywidualnie opracowanego planu dietetycznego(personalizacja odbywa się w procesie współpracy, poprzez wysyłanie cotygodniowego menu przez użytkownika. W odpowiedzi użytkownik otrzymuje kolejne wskazówki, które optymalizują i dopasowują dietę do niego.) i treningowego, w skład którego wchodzi: spersonalizowany video plan treningowy, dostęp do opisów i nagrań ćwiczeń, dieta na okres ważności abonamentu, kilkadziesiąt “fit” przepisów, nielimitowany kontakt (bieżąca konsultacja z Administratorem z użyciem wewnętrznego chatu w serwisie lub pocztę elektroniczną) w okresie ważności abonamentu.
 4. Użytkownik przed skorzystaniem z płatnych usług, oferowanych w Serwisie, obowiązany jest do konsultacji z właściwym lekarzem i potwierdzenia, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do stosowania diety lub wykonywania treningów (ćwiczeń), a także obowiązany jest do bieżącej kontroli i konsultacji z lekarzem w tym zakresie w trakcie realizowania usług (stosowania diety, wykonywania treningów). W przypadku, gdy lekarz stwierdzi jakiekolwiek przeciwwskazania lub ograniczenia w tym zakresie, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora, w celu ich uwzględniania w usłudze świadczonej na rzecz Użytkownika.
 5. Użytkownik w celu skorzystania z płatnej części Serwisu, powinien:
  a) dokonać wyboru danego pakietu (abonamentu), w tym czasu ważności usługi,
  b) uzupełnić dane rejestracyjne (imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, dane karty płatniczej),
  c) zaakceptować Regulamin,
  d) oświadczyć, że wyraża zgodę na świadczenie przez Administratora usług polegających na dostarczeniu Użytkownikowi treści o charakterze cyfrowym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co będzie jednoznaczne z utratą prawa odstąpienia od umowy,
  e) oświadczyć, że został poinformowany i akceptuje, iż:
  – umowa zawarta jest na czas oznaczony (czas trwania wybranego abonamentu) i przedłuża się automatycznie po upływie okresu, na jaki została zawarta, na dotychczasowych warunkach, na kolejny miesiąc, chyba że Użytkownik na co najmniej 30 dni przed upływem okresu, na który umowa została zawarta, zawiadomi Administratora za pośrednictwem pisma nadanego na adres siedziby Administratora wskazany w Regulaminie lub za pomocą wiadomości e-mail nadanej na adres poczty elektronicznej Administratora, wskazany w Regulaminie, że nie zamierza korzystać z usług Administratora,
  – po upływie miesiąca, na który przedłuża się umowa, umowa będzie automatycznie, cyklicznie przedłużana na kolejny miesiąc, o ile Użytkownik nie wypowie jej na co najmniej 14 dni przed końcem danego miesiąca kalendarzowego poprzez oświadczenie złożone Administratorowi za pośrednictwem pisma nadanego na adres siedziby Administratora wskazany w Regulaminie lub za pomocą wiadomości e-mail nadanej na adres poczty elektronicznej Administratora, wskazany w Regulaminie,
  f) oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora,
  g) oświadczyć, że w celu realizacji wybranej przez Użytkownika usługi, upoważnia Administratora do obciążania karty płatniczej Użytkownika w cyklu miesięcznym, pierwszego dnia danego miesiąca, w czasie trwania abonamentu, kwotą wykupionego przez Użytkownika abonamentu oraz zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Administratora o wszelkich zmianach dotyczących numeru karty, daty jej ważności lub jakichkolwiek innych zmianach utrudniających realizację płatności kartą.
 6. Umowa o świadczenie wybranych przez Użytkownika płatnych usług zostaje zawarta w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem Serwisu na daną usługę, zgodnie z ust. 6 powyżej, poprzez wypełnienie formularza wybranej usługi, zaakceptowanie Regulaminu, złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 6 powyżej oraz kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Po złożeniu zamówienia, zgodnie z ust. 7 powyżej, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie, na wskazany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej wraz z Regulaminem, który stanowi integralną część umowy oraz informacją o udzielonych przez Użytkownika zgodach, o których mowa w ust. 6 powyżej.
 8. W toku realizacji usługi płatnej, Użytkownik w ramach indywidualnych konsultacji z Administratorem (drogą poczty elektronicznej) określa planowane cele i zamierzenia oraz przekazuje Administratorowi informacje i dane (np. waga, wzrost itp.) niezbędne z punktu widzenia realizacji usługi, za pomocą przesłanego Użytkownikowi kwestionariusza osobowego. Użytkownik obowiązany jest podać Administratorowi rzetelne i prawdziwe informacje i dane wymagane w celu zawarcia i realizacji usług, a także informować o wszelkich zmianach w zakresie tych danych.
 9. Ceny za usługi płatne oferowane w Serwisie wyrażone zostały w PLN (polskich złotych) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Aktualny cennik poszczególnych usług znajduje się pod adresem www.strefaprzemian.pl/cennik. Wpłaty tytułem ceny za usługi dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności Payu SA z siedzibą w Poznaniu oraz sposobów płatności oferowanych przez operatora.
 10. Umowa na płatną usługę zacznie być realizowana przez Administratora w terminie do 10 dni od momentu potwierdzenia zaksięgowania pierwszej wpłaty, pobranej tytułem abonamentu zgodnie z ust. 6 pkt g) powyżej, pod warunkiem przekazania przez Użytkownika informacji i danych, o których mowa w ust. 9 powyżej. Termin określony zgodnie ze zdaniem poprzedzającym jest równocześnie terminem rozpoczęcia świadczenia płatnej usługi i rozpoczęciem trwania okresu ważności tej usługi.
 11. Materiały objęte daną usługą płatną zostają dostarczone Użytkownikowi w terminie, o którym mowa w ust. 11 – drogą elektroniczną, poprzez udostępnienie ich na indywidualnym koncie założonym przez Użytkownika w Serwisie podczas rejestracji.
 12. Warunkiem zawarcia umowy jest upoważnienie Administratora do obciążania karty płatniczej Użytkownika w cyklu miesięcznym, pierwszego dnia danego miesiąca, w czasie trwania abonamentu, kwotą wykupionego przez Użytkownika abonamentu w celu realizacji wybranej przez Użytkownika usługi. W przypadku zmian dotyczących numeru karty, daty jej ważności lub jakichkolwiek innych zmian utrudniających realizację płatności kartą, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Administratora o tych zmianach.
 13. Umowa zawarta jest na czas oznaczony (czas trwania wybranego przez Użytkownika abonamentu), zgodnie z aktualną ofertą Administratora znajdującą się pod adresem www.strefaprzemian.pli przedłuża się automatycznie po upływie okresu, na jaki została zawarta, na dotychczasowych warunkach, na kolejny miesiąc, chyba że Użytkownik na co najmniej 30 dni przed upływem okresu, na który umowa została zawarta, zawiadomi Administratora, że nie zamierza korzystać z usług Administratora. Oświadczenie Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno być wysłane na adres siedziby Administratora tj. Konstruktorska 10c/166, 02-673 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bartek@strefaprzemian.pl .Po upływie miesiąca, na który przedłuża się umowa, umowa będzie automatycznie, cyklicznie przedłużana na kolejny miesiąc, o ile Użytkownik nie wypowie jej na co najmniej 14 dni przed końcem danego miesiąca kalendarzowego poprzez oświadczenie złożone Administratorowi w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 14. Użytkownik po rejestracji w serwisie i zapisaniu do newslettera, ma 7 dni na przetestowanie serwisu bezpłatnie. Otrzymuje w tym czasie wybrany program treningowy oraz menu na 7 dni.
 15. Z zastrzeżeniem ust. 16 i 17 poniżej, Użytkownik będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. Prawo odstąpienia realizowane jest poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego na adres siedziby Administratora tj. Konstruktorska 10c/166, 02-673 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bartek@strefaprzemian.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla Użytkownika z żadnymi opłatami. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest do pobrania TU z tym, że posłużenie się wzorcem nie jest obowiązkowe.
 16. Z uwagi na specyfikę usług oferowanych w Serwisie (dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczone na nośniku materialnym), Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie usług odpłatnych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 13) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 17. Zrealizowane usługi przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego Użytkownika, który zakupił daną usługę i nie mogą być udostępniane przez Użytkownika osobom trzecim, w jakiejkolwiek części oraz nie mogą być wykorzystywane przez Użytkownika dla innych celów niż określony w niniejszym ustępie. W zakresie materiałów udostępnionych Użytkownikowi w ramach realizacji umowy (wybranej usługi), Administrator udziela temu Użytkownikowi licencji niewyłącznej na te materiały – na czas trwania okresu ważności wykupionej usługi – na użytek osobisty Użytkownika bezpośrednio związany z korzystaniem z usługi przez Użytkownika i w tych granicach Użytkownik upoważniony jest do wyświetlania, odtwarzania, drukowania nie więcej niż w 1 egzemplarzu i zapisywania materiałów w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do korzystania z usługi, w tym na innych nośnikach pamięci.
 18. Administrator jest uprawniony do zaprzestania udostępniania i świadczenia usług (płatnych i nieodpłatnych) z tym, że wykupione do tego czasu usługi zbędą realizowane do końca trwania okresu ich ważności, z zastrzeżeniem ust. 19 poniżej.
 19. Administrator jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania udostępniania i świadczenia usług płatnych na rzecz Użytkownika w trakcie trwania abonamentu, w przypadku niemożności obciążenia karty płatniczej Użytkownika kwotą wykupionego przez Użytkownika abonamentu w celu realizacji wybranej przez Użytkownika usługi, w szczególności na skutek niepoinformowania Administratora przez Użytkownika o zmianach dotyczących numeru karty, daty jej ważności lub jakichkolwiek innych zmianach utrudniających realizację płatności kartą.

V. Dane osobowe i pliki “Cookies”

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, wprowadzonych do Serwisu, jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu świadczenia usług oraz dostarczania treści cyfrowych poprzez stronę www.strefaprzemian.pl, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Nabywcy stanowi art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli udostępnienie tych danych wynika z konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Podstawą udostępnienia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych).
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do momentu, w którym dalsze przetwarzanie tych danych okaże się zbędne z punktu widzenia wyżej wskazanego celu przetwarzania danych osobowych.
 5. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usług oraz dostarczania Użytkownikowi treści cyfrowych poprzez stronę www.strefaprzemian.pl.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Użytkownik, który korzysta z Serwisu oraz usługi w Serwisie wraża zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą poczty elektronicznej, związanych z realizacją usługi oraz korzystaniem z Serwisu.
 9. Przesyłanie przez Administrator informacji handlowej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wymaga uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika w tym zakresie.
 10. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu – za pośrednictwem przeglądarki internetowej – zapisywane są na komputerze Użytkownika, krótkie informacje tekstowe tzw. „cookies”. Szczegółowe zasady polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych i używania plików „cookies” znajdują się pod adresem www.strefaprzemian.pl.

VI. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, Serwis oraz poszczególne elementy zawartości Serwisu, a także wszelkie materiały udostępnione Użytkownikowi w ramach realizacji usług świadczonych w Serwisie, bez względu na ich rodzaj, w szczególności tekst, zdjęcia oraz grafika w zakresie w jakim stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880, z późn. zm.) stanowią własność Administratora i objęte są ochroną przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, jego poszczególnych części oraz materiałów udostępnionych Użytkownikowi w ramach realizacji usług świadczonych w Serwisie, zastrzeżone są dla Administratora, chyba że zaznaczono odmiennie.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz z materiałów umieszczonych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o praw
 4. ie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości oraz materiałów udostępnionych Użytkownikowi w ramach realizacji usług świadczonych w Serwisie – bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione, w szczególności zakaz ten odnosi się do kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu, poszczególnych elementów jego zawartości oraz materiałów udostępnionych w toku realizacji usług.

 

 

VII. OŚWIADCZENIA I ZASTRZEŻENIA

 1. Treści i informacje zawarte w Serwisie mają charakter i służą wyłącznie celom informacyjnym. 
 2. Użytkownik oświadcza, że akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że:

a) za podanie przez Użytkownika niekompletnych, nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, poświadczenie przez niego nieprawdy, w szczególności podanie danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy, lub braku zmiany nieaktualnych danych, a także nieprzekazanie informacji i danych istotnych z punktu widzenia prawidłowego wykonania umowy, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik,

b) za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem bądź powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym za szkody z tego wynikłe wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik,

c) Administrator dołoży staranności, by Serwis funkcjonował poprawnie, jednak zastrzega możliwość i nie odpowiada za przerwy lub problemy w funkcjonowaniu Serwisu oraz usług, w tym za skutki ewentualnych nieprawidłowości mogących wystąpić w działaniu Serwisu, a także za ewentualne pomyłki, błędy czy niedokładności jakie mogą pojawić się w treści publikowanej w Serwisie, a także w zakresie aktualności, dokładności czy kompletności treści znajdującej się w Serwisie, jak też za ich przydatność i skuteczność dla Użytkownika.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do:

a) korzystania z usług (wskazówek dietetycznych i treningowych) zgodnie z otrzymanymi w toku realizacji usługi materiałami i wskazówkami od Administratora i w sposób rzetelny, 

b) odbycia konsultacji z odpowiednim lekarzem, w celu ustalenia ewentualnych przeciwwskazań i ustalenia zaleceń (rekomendacji) w tym zakresie. Korzystanie z usług (diety, treningu) jest możliwe w przypadku braku przeciwwskazań danego Użytkownika do realizacji danej usługi. W trakcie realizacji usługi Użytkownik winien pozostawać w stałej kontroli odpowiedniego lekarza i zawiadamiać go o wszelkich niepokojących objawach. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zaniechania Użytkownika w tym zakresie bądź przekazanie nieprawdziwych informacji. Realizacja przez Użytkownika usług odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.

4. Administrator informuje, że za pośrednictwem Serwisu nie są świadczone usługi zdrowotne i im podobne, a w Serwisie udostępniane są jedynie narzędzia ułatwiające bądź mogące ułatwić osiągnięcie zamierzonych celów przez przeciętnego odbiorcę w zakresie diety i treningów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wykonywanie ćwiczeń z programów treningowych czy stosowanie diety może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, w szczególności z uwagi na osobiste właściwości Użytkownika i niesie za sobą ryzyko uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia.  


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Kontakt z obsługą Administratora jest możliwy za pośrednictwem e-mail: kontakt@strefaprzemian.pl.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 28.12.2018 r.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego informowania Użytkownika do:

 

a) dokonywania w każdym czasie zmian treści Regulaminu,

b) czasowego częściowego lub całkowitego wyłączenia Serwisu lub jego poszczególnych funkcji, w szczególności w celu aktualizacji, dokonania prac technicznych czy zmiany funkcjonalności Serwisu,

c) jednostronnego decydowania o formule i treści Serwisu oraz merytorycznej zmiany treści Serwisu czy układu i wyglądu Serwisu,

d) zamieszczania w Serwisie i wykorzystywania Serwisu na potrzeby działalności komercyjnej, reklamowej i marketingowej zarówno prowadzonej przez Administratora jak i podmioty trzecie,

e) trwałego zaprzestania udostępniania Serwisu lub wyłączenia Serwisu, bez podania przyczyny.

4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu czy usług należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@strefaprzemian.pl bądź w formie pisemnej na adres Administratora tj. Konstruktorska 10c/166, 02-673 Warszawa, które będą rozpoznawane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie ustawowym. 

5. Wszelkie pytania i uwagi odnoszące się do funkcjonowania Serwisu bądź usług można zgłaszać Administratorowi na adres kontakt@strefaprzemian.pl bądź w formie pisemnej na adres Administratora tj. Konstruktorska 10c/166, 02-673 Warszawa.

6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności odnoszące się do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Kodeks cywilny.

 

Załącznik do Regulaminu Serwisu internetowego www.strefaprzemian.pl

– wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (tożsamy z załącznikiem do ustawy o prawach konsumenta).

 

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) –  

Adresat 

Strefa Przemian, Konstruktorska 10c/166, 02-673 Warszawa

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. –  

Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*) …………………………………………………………………………………

–  Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………….

–  Adres  konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………….

–  Podpis  konsumenta (-ów) …………………………………………………………………………………………………. (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

–  Data………………………………………

 (*) Niepotrzebne skreślić.