logologo

REGULAMIN SERWISU STREFAPRZEMIAN.PL

(wersja obowiązująca od dnia 6.05.2022 roku)

SPIS TREŚCI

 1. Definicje        2
 2. Postanowienia wstępne        4
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną        4
 4. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy na usługi płatne        5
 1. Postanowienia ogólne        5
 2. Abonament i Atlas treningów        6
 3. Umowa sprzedaży Produktów cyfrowych        9
 4. Personalizacja Usługi płatnej        10
 5. Gwarantowana przemiana albo zwrot pieniędzy        10
 6. Odstąpienie od umowy        11
 1. Dane osobowe i pliki „cookies”        12
 1. Dane osobowe        12
 2. Pliki Cookies        14
 1. Prawa autorskie        16
 2. Oświadczenia i zastrzeżenia        17
 3. Wymiana punktów na kody rabatowe        18
 4. Sprzedaż produktów        23
 1. Warunki zawarcia Umowy sprzedaży        23
 2. Sposoby i terminy płatności za Zamówienia        24
 3. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru Produktów        25
 4. Reklamacja Produktu        25
 5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży        26
 1. Pozostałe usługi        27
 1. Newsletter        27
 2. Formularz kontaktowy        27
 3. Blog        28
 4. Konto w Serwisie        28
 1. Postanowienia końcowe        29
 1. Definicje

 1. Abonament – kompleksowy plan dietetyczno-treningowy zgodnie z aktualną ofertą w Serwisie w zakładce „Cennik”. W Serwisie, pojęcie „abonament” używane jest zamienne z pojęciem „karnet”. Dla uniknięcia wątpliwości zarówno „karnet” jak i „abonament” używane w Serwisie, należy rozumieć jako Abonament zdefiniowany w niniejszym Regulaminie.
 2. Administrator – Bartosz Szemraj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Bartosz Szemraj - Strefa Przemian.pl”, pod adresem: Fort Piłsudskiego 18/4, 02-704 Warszawa, posiadający nr NIP: 5213839278, REGON: 381239792, adres e-mail: kontakt@strefaprzemian.pl
 3. Atlas treningów – usługa umożliwiająca dostęp do wszystkich pełnometrażowych treningów dostępnych w Serwisie.
 4. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Dodaj do koszyka – funkcja służąca do określenia przez Kupującego danych dotyczących Zamówienia Produktów, które Kupujący tworzy w oparciu o narzędzia informatyczne oferowane przez Serwis.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem jest również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści takiej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży w Serwisie.
 8. Łańcuch nawyków – wizualne odwzorowanie odpowiedzi udzielonych na pytania przez Użytkowników w ramach quizu organizowanego przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 9. Serwis – strona internetowa Administratora, znajdująca się pod adresem URL: www.strefaprzemian.pl wraz ze wszystkimi podstronami, administrowana przez Administratora.
 10. Użytkownik – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu lub Usług oferowanych w Serwisie, spełniająca wymagania Regulaminu.
 11. Partnerzy – podmioty prowadzące sklepy internetowe, udostępniające Administratorowi kody rabatowe w formie zniżek (procentowych bądź kwotowych), które następnie są udostępniane Użytkownikom posiadającym wymaganą liczbę Punktów.
 12. Pliki Cookies - krótkie informacje tekstowe tzw. „cookies”, zapisywane w urządzeniu elektronicznym Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej podczas korzystania z Serwisu, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania z Serwisu.
 13. Produkt - produkt oferowany w Serwisie wyłącznie w postaci materialnej, będący przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 14. Produkt cyfrowy – produkt oferowany w Serwisie wyłącznie w postaci elektronicznej.
 15. Punkty – wirtualne punkty („ketony”) otrzymywane przez Użytkownika za podejmowanie w aplikacji webowej oraz mobilnej, aktywności wskazane w dziale VIII niniejszego Regulaminu.
 16. Regulamin - niniejszy dokument.
 17. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 18. Sprzedawca – Bartosz Szemraj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Bartosz Szemraj strefa przemian.pl”, pod adresem: Fort Piłsudskiego 18/4, 02-704 Warszawa, posiadający numer NIP: 5213839278, REGON: 381239792, adres e-mail: kontakt@strefaprzemian.pl.
 19. Strefa Użytkownika – odsłona Serwisu dostępna po zalogowaniu się na konto Użytkownika w Serwisie, w której, po przejściu do odpowiedniej „zakładki”, Użytkownik może m.in. uzyskać informację o świadczonych na jego rzecz Usługach w Serwisie i zdobytych przez Użytkownika Punktach.
 20. Usługa – usługa bezpłatna lub płatna świadczona w Serwisie w postaci elektronicznej; katalog Usług świadczonych w Serwisie znajduje się w rozdziale II ust. 4 Regulaminu.
 21. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu na podstawie Zamówienia.
 22. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia udostępnionego w Serwisie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Produktu.
 1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym z usług udostępnianych w Serwisie.
 2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie, w sposób umożliwiający pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Regulamin w formacie PDF jest do pobrania tutaj „Pobierz Regulamin”.
 3. Właścicielem i operatorem Serwisu jest Administrator.
 4. Z wykorzystaniem Serwisu świadczone są Usługi:
 1. polegające na doborze dedykowanego planu dietetyczno-treningowego, sprzedaży Abonamentów i Produktów cyfrowych udostępnianych w Serwisie, na rzecz zainteresowanych Użytkowników, spełniających wymagania określone w Regulaminie, z uwzględnieniem zamierzonych celów danego Użytkownika oraz informacji przekazanych przez Użytkownika Administratorowi,
 2. newsletter,
 3. formularz kontaktowy,
 4. sklep,
 5. blog,
 6. konto w Serwisie,
 7. Atlas treningów.
 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na koszt oraz ryzyko Użytkownika. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji i przestrzegania jego postanowień.
 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, z tym że z płatnych Usług, może korzystać osoba pełnoletnia, a także osoba, która ukończyła 13 lat i nie została ubezwłasnowolniona, a rodzice lub inny przedstawiciel ustawowy wyrazili pisemną zgodę, w imieniu takiej osoby, na korzystanie z płatnych Usług świadczonych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia m.in. następujących minimalnych warunków technicznych:
 1. aktywne połączenie (dostęp) do sieci Internet,
 2. zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie na ekranie urządzenia elektronicznego plików i dokumentów hipertekstowych (HTML) z włączoną opcją obsługi JavaScript oraz plików Cookies,
 3. urządzenie elektroniczne, o którym mowa w lit. b),
 4. aktywne konto poczty elektronicznej,
 5. oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików PDF.
 1. Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu, zarówno w całości jak i w części, w szczególności we wszystkich przeglądarkach internetowych.
 2. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem i Regulaminem. Administrator informuje, iż z powodu świadczenia Usług w Serwisie za pośrednictwem sieci Internet i wobec jej publicznego charakteru, korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem wynikającym z ingerencji osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
 1. jakiejkolwiek ingerencji w treści publikowane w Serwisie, w szczególności poprzez ich jakiekolwiek modyfikacje,
 2. wykorzystywania jakichkolwiek treści (m.in. tekst, grafika, zdjęcia), w szczególności objętych prawami autorskimi, publikowanych w Serwisie, a także materiałów i ich części dostarczonych w ramach realizacji Usług w Serwisie, w tym ich powielania czy kopiowania, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora,
 3. wykorzystywania informacji zawartych w Serwisie do innych potrzeb niż dozwolony użytek osobisty,
 4. posługiwania się oraz dostarczania treści, danych bądź materiałów o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa osób trzecich bądź Administratora.

 1. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy na usługi płatne

 1. Postanowienia ogólne

 1. Usługi przewidziane w Serwisie świadczone są w języku polskim oraz drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu.
 2. Usługi oferowane w Serwisie dzielą się na bezpłatne oraz płatne. Dostęp do bezpłatnej części Serwisu, tj. przeglądanie Serwisu, dostęp do bloga, konta w Serwisie, wybranych filmów video, formularza kontaktowego, newslettera oraz wybranych przepisów, odbywa się bez konieczności rejestracji w Serwisie.
 3. Użytkownik po dokonaniu rejestracji, założeniu konta w Serwisie i zapisaniu się do newslettera, ma 7 dni na bezpłatne przetestowanie określonych Usług płatnych oferowanych w Serwisie. Użytkownik otrzymuje w tym czasie wybrany program treningowy oraz menu na 7 dni.
 4. Użytkownik przed skorzystaniem z płatnych Usług, oferowanych w Serwisie, obowiązany jest do konsultacji z właściwym lekarzem i potwierdzenia, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do stosowania diety lub wykonywania treningów (ćwiczeń), a także obowiązany jest do bieżącej kontroli i konsultacji z lekarzem w tym zakresie w trakcie realizowania Usług (stosowania diety, wykonywania treningów). W przypadku, gdy lekarz stwierdzi jakiekolwiek przeciwwskazania lub ograniczenia w tym zakresie, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora, w celu ich uwzględniania w Usłudze świadczonej na rzecz Użytkownika.
 5. Ceny za Usługi płatne oferowane w Serwisie wyrażone zostały w PLN (polskich złotych) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Płatności tytułem ceny za Usługi dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności PayU SA z siedzibą w Poznaniu oraz sposobów płatności oferowanych przez tego operatora.
 1. Abonament i Atlas treningów

 1. Usługi płatne świadczone są w Serwisie po zarejestrowaniu się, założeniu konta w Serwisie oraz wykupieniu Usług płatnych. Dostęp do płatnej części Serwisu możliwy jest przez czas trwania wybranego Abonamentu lub subskrypcji Atlasu treningów. Usługi płatne w ramach Abonamentu obejmują m.in.: pomoc w sporządzeniu na podstawie informacji i danych dostarczonych przez Użytkownika, indywidualnie opracowanego planu dietetycznego (personalizacja odbywa się w procesie współpracy Użytkownika z Administratorem, na zasadach wskazanych w pkt 4.4 Regulaminu) i treningowego, w skład którego, wchodzi: spersonalizowany video plan treningowy, dostęp do opisów i nagrań ćwiczeń, dieta na okres ważności Abonamentu, kilkadziesiąt „fit” przepisów, nielimitowany kontakt (bieżąca konsultacja z Administratorem z użyciem wewnętrznego chatu w Serwisie lub poprzez pocztę elektroniczną) w okresie trwania Abonamentu i inne elementy, zgodnie z aktualną ofertą Abonamentów w Serwisie.
 2. Użytkownik w celu zakupu Abonamentu, powinien:
 1. dokonać wyboru danego planu dietetyczno-treningowego (Abonamentu) oraz oferowanego w Serwisie sposobu płatności (w całości z góry bądź z podziałem na określoną liczbę i wysokość rat),
 2. uzupełnić dane rejestracyjne (imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, dane karty płatniczej),
 3. oświadczyć, że przeczytał i akceptuje Regulamin,
 4. oświadczyć, że wyraża zgodę na dostarczenie Użytkownikowi treści o charakterze cyfrowym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co będzie jednoznaczne

z utratą prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.),

 1. oświadczyć, że zapoznał się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora i akceptuje je oraz oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez

Administratora danych osobowych o stanie zdrowia Użytkownika,

 1. oświadczyć, że w celu realizacji wybranej przez Użytkownika Usługi, upoważnia Administratora do obciążania karty płatniczej Użytkownika w czasie trwania Abonamentu, w cyklu co 30 dni, kwotą należnej raty wykupionego Abonamentu, zgodnie z dokonanym przez Użytkownika wyborem liczby i wysokości rat oraz zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Administratora o wszelkich zmianach dotyczących numeru karty, daty jej ważności lub jakichkolwiek innych zmianach utrudniających realizację płatności.
 1. Umowa o świadczenie wybranych przez Użytkownika płatnych Usług w Serwisie zostaje zawarta w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem Serwisu na daną Usługę, zgodnie z ust. 2 powyżej, poprzez wypełnienie formularza wybranej Usługi, zaakceptowanie Regulaminu, złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Warunkiem zawarcia umowy na Usługę płatną jest upoważnienie Administratora do obciążania karty płatniczej Użytkownika w czasie trwania Abonamentu, w cyklu co 30 dni, kwotą należnej raty wykupionego Abonamentu, zgodnie z dokonanym przez Użytkownika wyborem liczby i wysokości rat (w przypadku zakupu Abonamentu) lub w cyklu co 30 dni (w przypadku obowiązującej subskrypcji Atlasu treningów, chyba że, zgodnie z obowiązującą ofertą w Serwisie, koszt subskrypcji Atlasu treningów zawiera się w Abonamencie), w celu realizacji wybranej przez Użytkownika Usługi. W przypadku zmian dotyczących numeru karty, daty jej ważności lub jakichkolwiek innych zmian utrudniających realizację płatności, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Administratora o tych zmianach.
 3. Po złożeniu zamówienia, zgodnie z ust. 3 powyżej, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy, na wskazany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej wraz z Regulaminem, który stanowi integralną część umowy oraz informacją o udzielonych przez Użytkownika zgodach, o których mowa w pkt 4.2 ust. 2.
 4. Materiały objęte daną Usługą płatną, zostaną dostarczone Użytkownikowi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, z zastrzeżeniem pkt 4.4 ust. 2 niniejszego rozdziału, drogą

elektroniczną, poprzez udostępnienie ich na indywidualnym koncie założonym przez Użytkownika w Serwisie podczas rejestracji.

 1. Każdy Użytkownik posiadający aktywny Abonament w Serwisie, powinien w celu maksymalizacji efektów, przesyłać raz w tygodniu Administratorowi pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@strefaprzemian.pl lub poprzez komunikator na stronie “wiadomości”, raport dotyczący poprzedniego tygodnia kalendarzowego, zawierający:
 1. opis swojego jadłospisu obejmujący wszystkie dni danego tygodnia,
 2. informację o swojej aktywności fizycznej w danym tygodniu, w tym opis wykonywanych ćwiczeń oraz ich częstotliwość,
 3. informację o średniej długości snu w danym tygodniu.
 1. Umowa o świadczenie Usługi płatnej w ramach Abonamentu zawierana jest na czas oznaczony. Czas trwania umowy odpowiada czasowi trwania wybranego przez Użytkownika Abonamentu, zgodnie z aktualną ofertą Administratora w Serwisie. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony, przed upływem okresu, na który umowa została zawarta, z zastrzeżeniem możliwości wypowiedzenia umowy automatycznie przedłużonej, tj. w sytuacji opisanej w ust. 10 poniżej.
 2. Umowa o świadczenie Usługi płatnej w ramach Abonamentu przedłuża się automatycznie po upływie okresu, na jaki została zawarta, na dotychczasowych warunkach (tj. z uwzględnieniem najniższej stawki miesięcznego Abonamentu dostępnej za dany plan dietetyczno-treningowy), na kolejny miesiąc. Umowa nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu, jeżeli Użytkownik na co najmniej 30 dni przed upływem okresu, na który umowa została zawarta, zawiadomi Administratora, że nie zamierza korzystać z usług Administratora. Oświadczenie Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno być wysłane na adres siedziby Administratora, tj. Konstruktorska 10c/166, 02-673 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@strefaprzemian.pl.
 3. Po upływie miesiąca, na który automatycznie przedłuża się umowa o świadczenie Usługi płatnej w ramach Abonamentu (w sytuacji opisanej w ust. 9 powyżej), umowa będzie automatycznie, cyklicznie przedłużana na kolejny miesiąc. Umowa nie zostanie automatycznie przedłużona na kolejny miesiąc, jeżeli Użytkownik wypowie ją na co najmniej 14 dni przed końcem danego miesiąca obowiązywania umowy poprzez oświadczenie złożone Administratorowi w sposób wskazany w ust. 9 powyżej.
 4. Atlas treningów stanowi odrębną Usługę oferowaną przez Administratora w Serwisie. Zakup subskrypcji Atlasu treningów nie jest uzależniony od posiadania przez Użytkownika Abonamentu i jest możliwy z poziomu Sklepu lub z poziomu konta w Serwisie w zakładce

„moje konto/ćwiczenia/atlas treningów”. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Atlasu

treningów odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 2, 3 i 4 powyżej, z uwzględnieniem odmienności charakterystycznych dla Atlasu treningów. Umowa o świadczenie usługi Atlasu treningów zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w każdym czasie ze skutkiem na koniec danego okresu rozliczeniowego, zgodnie z ust. 14 poniżej.

 1. Koszt subskrypcji Atlasu treningów będzie każdorazowo wskazany w ofercie zamieszczonej w Serwisie i uzależniony jest od posiadania przez Użytkownika Abonamentu oraz ewentualnie od rodzaju Abonamentu.
 2. Subskrypcja Atlasu treningów rozliczana jest w okresach liczonych jako kolejne 30 dni, począwszy od dnia zakupu subskrypcji Atlasu treningów. W sytuacji, gdy Użytkownik w pierwszej kolejności dokonał zakupu subskrypcji Atlasu treningów, a następnie dodatkowo wykupił Abonament oferowany w Serwisie, obie usługi ulegają połączeniu, a rodzaj zakupionego Abonamentu wpływa na koszt zakupionego wcześniej Atlasu treningów. Po upływie 30 dni od dnia zakupu wybranego wariantu Abonamentu, kwota należna za kolejny okres z tytułu subskrypcji Atlasu treningów zostanie odpowiednio zmniejszona zgodnie z obowiązującą ofertą zamieszczoną w Serwisie. W przypadku kontynuowania subskrypcji Atlasu treningów po dokonaniu rezygnacji z Abonamentu, kwota należna po wygaśnięciu Abonamentu za kolejny okres z tytułu subskrypcji Atlasu treningów, zostanie odpowiednio powiększona zgodnie z obowiązującą ofertą zamieszczoną w Serwisie.
 3. Użytkownik, który wykupił subskrypcję Atlasu treningów, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Atlasu treningów w każdym czasie. Możliwość anulowania subskrypcji jest udostępniona w ramach konta w Serwisie w zakładce „moje konto/Twój abonament”. Użytkownik, który chce anulować subskrypcję Atlasu treningów musi kliknąć przycisk

„Anuluj” co spowoduje, że opłata za subskrypcję Atlasu treningów za kolejne 30 dni nie zostanie pobrana.

 1. Umowa sprzedaży Produktów cyfrowych

 1. Niezależnie od możliwości wykupienia przez Użytkownika w Serwisie Abonamentu lub Atlasu treningów, Użytkownik ma możliwość nabycia oferowanych w Serwisie Produktów cyfrowych: e-booków lub kursów, zgodnie z aktualną ofertą Administratora w zakładce

„Sklep”. W celu nabycia Produktów cyfrowych, odpowiednie zastosowanie znajdują regulacje wskazane w pkt 4.2 ust. 2 lit. a do e niniejszego rozdziału, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zakupu Produktów cyfrowych, Użytkownik ma możliwość wyboru płatności za pośrednictwem PayU bądź przelewem bankowym na rachunek Administratora.

 1. Umowa sprzedaży wybranego przez Użytkownika Produktu cyfrowego, zostaje zawarta po dodaniu danego produktu do koszyka, uzupełnieniu danych do płatności, dokonaniu wyboru metody płatności, zaakceptowaniu Regulaminu, w przypadku, jeżeli ma to zastosowanie – oświadczeniu, że Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie Użytkownikowi treści o charakterze cyfrowym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co będzie jednoznaczne z utratą prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) oraz kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”.
 2. Po złożeniu zamówienia, zgodnie z ust. 2 powyżej, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy, na wskazany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej wraz z Regulaminem, który stanowi integralną część umowy oraz informacją o udzielonych przez Użytkownika zgodach, o których mowa w pkt 4.2 ust. 2 niniejszego rozdziału.
 3. Materiały objęte daną Usługą płatną, zostaną dostarczone Użytkownikowi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, z zastrzeżeniem pkt 4.4 ust. 2 niniejszego rozdziału, drogą elektroniczną, poprzez udostępnienie ich na indywidualnym koncie założonym przez Użytkownika w Serwisie podczas rejestracji.
 1. Personalizacja Usługi płatnej

 1. Jeżeli zgodnie z aktualną ofertą Administratora w Serwisie, wykupiona przez Użytkownika Usługa jest personalizowana, w toku realizacji Usługi płatnej, Użytkownik w ramach indywidualnych konsultacji z Administratorem (drogą poczty elektronicznej) określa planowane cele i zamierzenia oraz przekazuje Administratorowi informacje i dane (np. waga, wzrost itp.) niezbędne z punktu widzenia realizacji Usługi, za pomocą przesłanego Użytkownikowi kwestionariusza osobowego. Użytkownik obowiązany jest podać Administratorowi rzetelne i prawdziwe informacje oraz dane wymagane w celu realizacji Usługi, a także informować o wszelkich zmianach w zakresie tych danych.
 2. Spersonalizowana usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej, zacznie być realizowana przez Administratora w terminie do 10 dni roboczych od momentu potwierdzenia zaksięgowania pierwszej wpłaty, pobranej tytułem Abonamentu zgodnie z pkt 4.2 ust. 2 pkt f) powyżej, pod warunkiem przekazania przez Użytkownika informacji i danych, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 1. Gwarantowana przemiana albo zwrot pieniędzy

 1. Użytkownik,        podczas        składania        zamówienia        na                Usługę        „kompleksowa        opieka dietetyczno-treningowa”,                ma        możliwość        wyboru        w        Serwisie        dodatkowej                opcji

„gwarantowana przemiana albo zwrot pieniędzy”, która gwarantuje możliwość odstąpienia

od umowy zawartej w Serwisie na Usługę „kompleksowa opieka dietetyczno-treningowa” w terminie 35 dni od dnia rozpoczęcia realizacji Usługi i uzyskania zwrotu wpłaconych przez Użytkownika z tytułu realizacji tej Usługi, kwot, w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika braku efektów wybranego planu dietetyczno-treningowego, pod warunkiem, że w okresie 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji usługi, Użytkownik:

 1. będzie spożywał wyłącznie posiłki sporządzone na podstawie przepisów przygotowanych przez Administratora,
 2. będzie wykonywał ćwiczenia fizyczne przynajmniej 3 razy w tygodniu,
 3. prześle Administratorowi pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@strefaprzemian.pl, co najmniej jeden raport za każdy tydzień tego okresu (łącznie co najmniej cztery raporty) zawierający: opis swojego jadłospisu wraz ze zdjęciami spożywanych posiłków oraz opis i częstotliwość wykonanych przez siebie ćwiczeń fizycznych,
 4. obejrzy udostępniony przez Administratora kurs „więcej niż odchudzanie 1.0”,
 5. prześle Administratorowi pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@strefaprzemian.pl w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia realizacji Usługi, aktualne badania krwi, zawierające co najmniej: morfologię krwi i krzywą glukozową.
 1. Administrator zastrzega, że jedynie łączne spełnienie wszystkich warunków wskazanych w ust. 1 lit. a-e powyżej, przy jednoczesnym stwierdzeniu przez Użytkownika braku efektów wybranego planu dietetyczno-treningowego, uprawnia Użytkownika do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej w Serwisie na Usługę „kompleksowa opieka dietetyczno-treningowa” i uzyskania zwrotu kwot wpłaconych z tytułu realizacji tej Usługi.
 1. Odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Użytkownik będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Prawo odstąpienia realizowane jest poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego na adres siedziby Administratora tj. Fort Piłsudskiego 18/4, 02-704 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@strefaprzemian.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały

przez Użytkownika użyte, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla Użytkownika z żadnymi opłatami. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest do pobrania TU z tym, że posłużenie się wzorcem nie jest obowiązkowe.

 1. Z uwagi na specyfikę Usług oferowanych w Serwisie, Użytkownikowi będącemu Konsumentem, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, tj. w zakresie Usług Abonamentu lub Atlasu treningów lub Produktów cyfrowych, co do których Użytkownik zawarł umowę w Serwisie i które zostały udostępnione Użytkownikowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.).
 2. Administrator jest uprawniony do zaprzestania udostępniania i świadczenia Usług (płatnych i nieodpłatnych) z tym że, wykupione do tego czasu Usługi, będą realizowane do końca trwania okresu ich ważności, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 3. Administrator    jest    uprawniony    do    natychmiastowego   zaprzestania   udostępniania i świadczenia Usług płatnych na rzecz Użytkownika w trakcie trwania Abonamentu, w przypadku niemożności obciążenia karty płatniczej Użytkownika kwotą wykupionego przez Użytkownika Abonamentu w celu realizacji wybranej przez Użytkownika Usługi, w szczególności na skutek niepoinformowania Administratora przez Użytkownika o zmianach dotyczących numeru karty, daty jej ważności lub jakichkolwiek innych zmianach utrudniających realizację płatności.

 1. Dane osobowe i pliki „cookies”

 1. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, wprowadzonych do Serwisu oraz przekazanych Administratorowi w związku ze świadczeniem Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest Bartosz Szemraj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

„Bartosz Szemraj - strefa przemian.pl” pod adresem: ul. Fort Piłsudskiego 18/4, 02-704 Warszawa, adres e-mail: kontakt@strefaprzemian.pl, tel.: +48 669-191-963

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:
 1. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w tym, dostarczania treści cyfrowych poprzez stronę internetową www.strefaprzemian.pl, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych

Użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO w przypadku wyboru opcji „gwarantowana przemiana albo zwrot pieniędzy”,

 1. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO,
 2. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych umożliwiających realizację obowiązków wynikających z prawa polskiego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
 1. RODO,
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług lub z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli udostępnienie tych danych wynika z konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Podstawą udostępnienia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych).
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do momentu, w którym dalsze przetwarzanie tych danych okaże się zbędne z punktu widzenia wyżej wskazanych celów przetwarzania danych osobowych lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, gdy podstawą ich przetwarzania była wyrażona zgoda.
 3. Dane Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegać będzie na ewentualnym zaproponowaniu Użytkownikowi produktu najlepiej dopasowanego do jego potrzeb, jednak żadna decyzja wiążąca dla Użytkownika lub Administratora nie będzie podejmowana w sposób zautomatyzowany.
 4. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika będą osoby upoważnione do ich otrzymania na podstawie odrębnych dokumentów, np. na podstawie umów, takie jak, podwykonawcy i zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu świadczenia na rzecz Użytkownika Usług, w tym, dostarczania Użytkownikowi treści cyfrowych poprzez stronę www.strefaprzemian.pl.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Użytkownik, który korzysta z Serwisu oraz Usługi w Serwisie, wyraża zgodę na otrzymywanie drogą poczty elektronicznej, wiadomości związanych z realizacją Usługi oraz korzystaniem z Serwisu.
 9. Przesyłanie przez Administratora informacji handlowej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wymaga uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika w tym zakresie.
 1. Pliki Cookies

 1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu – za pośrednictwem przeglądarki internetowej – na urządzeniu elektronicznym Użytkownika zapisywane są Pliki Cookies.
 2. Użytkownik korzystając z funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez kliknięcie przycisku „Rozumiem” zamieszczonego obok informacji o wykorzystywaniu w Serwisie Plików Cookies, która wyświetla się na dole, po otwarciu strony internetowej: www.strefaprzemian.pl, wyraża zgodę na zapisywanie na swoim urządzeniu końcowym Plików Cookies.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator, a także podmioty trzecie, wymienione w ust. 7 poniżej.
 4. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz posiadają unikalny numer.
 5. Pliki Cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 6. Pliki Cookies zamieszczane przez Serwis:

Nazwa Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

api-token

konieczne do zalogowania się w aplikacji frontend i api

wygasa po miesiącu

application-sid

konieczne do zalogowania się

do panelu Administratora

wygasa z końcem sesji

 1. Pliki Cookies zamieszczane w Serwisie przez podmioty trzecie:

Podmiot

zamieszczający

Nazwa Cookies

Cel zapisania

Cookies

Czas ważności

Cookies

YouTube

    Secure-3PSIDCC

Zgodnie z polityką prywatności Google, która jest dostępna pod poniższym linkiem: Polityka prywatności Google

    Secure-3PAPISID

SAPISID

    Secure-3PSID

APISID

SSID

SID

SIDCC

HSID

PREF

LOGIN_INFO

VISITOR_INFO1_LIVE

CONSENT

YSC

Vimeo

_abexps

Zgodnie z polityką plików cookies Vimeo, która jest dostępna pod poniższym linkiem: Polityka plików cookies Vimeo

search_click_position

_fbp

player

_gcl_au

continuous_play_v3

    ssid

Vuid

Google reCatchpa

CONSENT

Zgodnie z polityką prywatności Google, która jest dostępna pod poniższym linkiem: Polityka prywatności Google

NID

 1. W plikach Cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki Cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
 2. Serwis wykorzystuje Pliki Cookies wyłącznie za zgodą Użytkownika. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 3. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików Cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki, postępując zgodnie z instrukcją przeglądarki internetowej, z której korzysta. Użytkownik może także dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Administrator zastrzega, że ograniczenie stosowania Plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, sposób wyświetlania treści Serwisu lub ich czytelność. W skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

 1. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, Serwis oraz poszczególne elementy zawartości Serwisu, a także wszelkie materiały udostępnione Użytkownikowi w ramach realizacji Usług świadczonych w Serwisie, bez względu na ich rodzaj, w szczególności tekst, zdjęcia oraz grafika w zakresie w jakim stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231z późn. zm.), są własnością Administratora i objęte są ochroną przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, jego poszczególnych części oraz materiałów udostępnionych Użytkownikowi w ramach realizacji usług świadczonych w Serwisie, zastrzeżone są dla Administratora, chyba że zaznaczono odmiennie.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz z materiałów umieszczonych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Zrealizowane Usługi przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego Użytkownika, który zakupił daną Usługę i nie mogą być udostępniane przez Użytkownika osobom trzecim, w jakiejkolwiek części oraz nie mogą być wykorzystywane przez Użytkownika dla innych celów niż określony w niniejszym ustępie. W zakresie materiałów udostępnionych Użytkownikowi w ramach realizacji umowy o świadczenie wybranej Usługi, Administrator udziela temu Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z tych materiałów – na czas trwania

umowy o świadczenie Usługi płatnej – na użytek osobisty Użytkownika bezpośrednio związany z korzystaniem z Usługi przez Użytkownika i w tych granicach Użytkownik upoważniony jest do wyświetlania, odtwarzania, drukowania nie więcej niż w 1 egzemplarzu i zapisywania materiałów w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do korzystania z Usługi, w tym na innych nośnikach pamięci.

 1. Inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości oraz materiałów udostępnionych Użytkownikowi w ramach realizacji usług świadczonych w Serwisie – bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione, w szczególności zakaz ten odnosi się do kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu, poszczególnych elementów jego zawartości oraz materiałów udostępnionych w toku realizacji Usług.

 1. Oświadczenia i zastrzeżenia

 1. Treści i informacje zawarte w Serwisie mają charakter i służą wyłącznie celom informacyjnym.
 2. Użytkownik oświadcza, że akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że:
 1. za podanie przez Użytkownika niekompletnych, nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, poświadczenie przez niego nieprawdy, w szczególności podanie danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy, lub braku zmiany nieaktualnych danych, a także nieprzekazanie informacji i danych istotnych z punktu widzenia prawidłowego wykonania umowy, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik,
 2. za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem bądź powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym za szkody z tego wynikłe, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik,
 3. Administrator dołoży staranności, by Serwis funkcjonował poprawnie, jednak zastrzega możliwość i nie odpowiada za przerwy lub problemy w funkcjonowaniu Serwisu oraz Usług, w tym za skutki ewentualnych nieprawidłowości mogących wystąpić w działaniu Serwisu, a także za ewentualne pomyłki, błędy czy niedokładności jakie mogą pojawić się w treści publikowanej w Serwisie, a także w zakresie aktualności, dokładności czy kompletności treści znajdującej się w Serwisie, jak też za ich przydatność i skuteczność dla Użytkownika.
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do:
 1. korzystania z usług (wskazówek dietetycznych i treningowych) zgodnie z otrzymanymi w toku realizacji Usługi materiałami i wskazówkami od Administratora i w sposób rzetelny,
 2. odbycia konsultacji z odpowiednim lekarzem, w celu ustalenia ewentualnych przeciwwskazań i ustalenia zaleceń (rekomendacji) w tym zakresie. Korzystanie z Usług (diety, treningu) jest możliwe w przypadku braku przeciwwskazań danego Użytkownika do realizacji danej Usługi. W trakcie realizacji Usługi Użytkownik winien pozostawać w stałej kontroli odpowiedniego lekarza i zawiadamiać go o wszelkich niepokojących objawach. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zaniechania Użytkownika w tym zakresie bądź przekazanie nieprawdziwych informacji. Realizacja przez Użytkownika Usług odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
 1. Administrator informuje, że za pośrednictwem Serwisu nie są świadczone usługi zdrowotne i im podobne, a w Serwisie udostępniane są jedynie narzędzia ułatwiające bądź mogące ułatwić osiągnięcie zamierzonych celów przez przeciętnego odbiorcę w zakresie diety i treningów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wykonywanie ćwiczeń z programów treningowych czy stosowanie diety może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, w szczególności z uwagi na osobiste właściwości Użytkownika i niesie za sobą ryzyko uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia.

 1. Wymiana punktów na kody rabatowe

 1. Użytkownik, który posiada konto w Serwisie, za podejmowanie aktywności wskazanych w ust. 6 niniejszego rozdziału, otrzymuje Punkty. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby Punktów, Użytkownik może wymienić je na zniżki w sklepie Administratora w Serwisie w zakładce

„Sklep” lub na kody rabatowe (procentowe lub kwotowe) w sklepie jednego z Partnerów. Możliwość zbierania Punktów nie jest dostępna dla Użytkowników, którzy nie posiadają konta w Serwisie.

 1. Wskazane w ust. 1 powyżej kody rabatowe udostępniane są w Serwisie w zakładce „Sklep” oraz w Strefie Użytkownika w zakładce „Strefa Partnerów”.
 2. W zakładce „Strefa Partnerów” zawarty jest: logotyp Partnera, wartość proponowanego rabatu oraz liczba Punktów, jaką musi uzyskać Użytkownik, aby skorzystać z ww. rabatu w sklepie Partnera. Po kliknięciu przez Użytkownika w logotyp Partnera pojawia się informacja o sklepie wybranego Partnera, wartości udzielanego przez niego rabatu oraz link do warunków obowiązujących w sklepie Partnera. W celu zrobienia zakupów z wykorzystaniem kodów rabatowych Partnera, Użytkownik powinien kliknąć przycisk

„Wygeneruj kod”. Po kliknięciu wskazanego przycisku pojawi się informacja z kodem rabatowym oraz komunikatem „sukces” (bądź komunikat „błąd”, gdy nie uda się wygenerować kodu). Wygenerowanie kodu rabatowego powoduje automatyczne

zmniejszenie liczby Punktów na koncie Użytkownika o określoną liczbę, która była wymagana do skorzystania z rabatu.

 1. Zebrane przez Użytkownika Punkty nie posiadają terminu ważności.
 2. Po wejściu do Strefy Użytkownika do zakładki „Twoje ketony”, Użytkownik ma możliwość sprawdzenia posiadanej ilości Punktów oraz aktywności, za które uzyskał Punkty. Dostęp do zakładki „Twoje ketony”, Użytkownik uzyska w podzakładce:
 • „Wstęp” – informacje o obecnie posiadanej ilości Punktów;
 • „Tartyfikator” – podgląd do tabeli zawierającej aktywności, za które Użytkownik może zdobyć określoną liczbę Punktów;
 • „Historia” – pogląd historii podjętych aktywności, za które Użytkownik otrzymał Punkty.
 1. Lista aktywności, za które Użytkownik może otrzymać Punkty:
 1. udzielanie się wśród społeczności w „Strefie Social”, tj.:

 • za uzyskane „łapki w górę” do swojego wątku lub swojej odpowiedzi;
 • za tworzenie wątków;
 • za odpowiedzi na wątki innych Użytkowników;

Użytkownik posiadający aktywny Abonament, jak i nieposiadający Aktywnego Abonamentu, ma możliwość dodawania komentarzy w Module Komentarzy oraz dodawania odpowiedzi do komentarzy innych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość dodawania takich komentarzy w Serwisie – pod przepisami (komentarze do przepisów) oraz na mini-forum (komentarze/odpowiedzi do każdego wątku), przy czym z mini-forum mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, którzy posiadają aktywny Abonament lub aktywną subskrypcję Atlasu Treningów). Istnieje możliwość sortowania komentarzy od najnowszych do najstarszych, od najstarszych do najnowszych, od najpopularniejszych do najmniej popularnych i od najmniej popularnych do najpopularniejszych. Użytkownik, który otrzyma „łapkę w górę” otrzymuje zdefiniowaną liczbę Punktów za każdą otrzymaną łapkę w górę” – bez limitu. W przypadku „łapek w dół” nie są przyznawane żadne Punkty.

 1. za wykonanie treningu z Atlasu Treningów (naciśnięcie przycisku „Ukończyłem trening”); Użytkownik otrzyma Punkty po naciśnięciu przycisku: „Ukończyłem trening”. Użytkownik może otrzymać Punkty za jeden trening z Atlasu treningów dziennie.
 2. za obejrzenie filmu z zakładki „Kursy” (naciśnięcie przycisku „Ukończyłem lekcje”); Użytkownik po kliknięciu znajdującego się pod każdym wideo przycisku

„Ukończyłem lekcję” uzyskuje Punkty. Niezależnie od liczby obejrzanych danego dnia filmów z zakładki „Kursy”, Użytkownik może otrzymać Punkty tylko za jeden obejrzany film dziennie.

 1. za obejrzenie filmu z zakładki „Materiały edukacyjne” (naciśnięcie przycisku

„Obejrzałem wideo”); Użytkownik otrzyma Punkty po kliknięciu w przycisk

„Obejrzałem wideo”. Niezależnie od liczby obejrzanych danego dnia filmów z zakładki

„Materiały edukacyjne”, Użytkownik może otrzymać Punkty tylko za jeden obejrzany film dziennie.

 1. za osiągnięcie dziennego celu – spożycia 3 (trzech) litrów wody;

Weryfikacja ilości spożytej wody możliwa jest w Module Nawadniania dostępnym w zakładce „Kulinaria” w Serwisie. Moduł Nawadniania obrazuje, ile wody wypił dany Użytkownik w ciągu jednego dnia. Dostęp do tej zakładki mają Użytkownicy posiadający aktywny Abonament w Serwisie, jak i nieposiadający aktywnego Abonamentu. Dzienny cel spożycia wody wynosi 3 litry i nie podlega zmianom. Użytkownik po wejściu w kafelek „Nawadnianie” widzi szklankę, z czerwoną linią obrazującą cel dziennego spożycia. Użytkownik ma 3 przyciski ze zdefiniowaną wartością do wyboru: 250 ml, 330 ml i 500 ml. Po wybraniu objętości, Użytkownik posiadający aktywny Abonament w Serwisie, otrzyma zdefiniowaną ilość Punktów, a szklanka będzie napełniać się wodą aż osiągnie dzienny cel (3 litry). Użytkownik może wypić więcej wody niż określa zdefiniowany cel i ma możliwość zobaczenia informacji, ile wody wypił w danym dniu. Ilość wody w szklance zeruje się po każdym dniu.

 1. za osiągniecie dziennego celu – 8 000 (ośmiu tysięcy) zrobionych kroków;

 2. za udostępnienie aktywności w social mediach Użytkownika: Facebook, Instagram:
 • share z ukończonego treningu z Atlasu Treningów;
 • share z ukończonego treningu w ramach spersonalizowanego planu treningowego;
 • share przepisu;
 • share osiągniętego celu nawodnienia;
 • share osiągniętego celu zrobionych kroków;
 • share odpowiedniej ilości potasu;
 • share zrealizowanego wyzwania;
 • share ukończonego kursu;
 • share metamorfozy (zdjęcia porównawczego przed i po);
 1. za wygenerowanie raportu (za pobranie pliku pdf);

 2. za        udostępnienie        przemiany        (swoich        zdjęć        przed        i        po        metamorfozie) Administratorowi;
 3. za dodanie zdjęć porównawczych do profilu (dodanie nowego zdjęcia do galerii); Użytkownik (bez względu na to, czy ma aktywny Abonament w Serwisie czy też nie), ma możliwość dodawania zdjęć porównawczych swojej metamorfozy rozumianej jako zdjęcie „przed” metamorfozą i zdjęcie „po” metamorfozie w zakładce „Moja metamorfoza”. Po wejściu w zakładkę „Moja metamorfoza” Użytkownik widzi wskazówki/opis, jak powinien zapozować w celu wykonania poprawnego zdjęcia swojej metamorfozy. Użytkownik ma możliwość wgrania swoich zdjęć. Użytkownik może dodać zdjęcie „przed” (standardowo załadowane pierwsze) i zdjęcie „po” (standardowo ostatnie) i wówczas, pod spodem ma możliwość porównania swojej metamorfozy. Poniżej znajduje się przycisk „Udostępnij przemianę”, który wygeneruje zdjęcie końcowe z dwóch wrzuconych zdjęć „przed” i „po” i udostępni je na social mediach. Po wgraniu zdjęcia, Użytkownik (bez względu na to czy posiada aktywny Abonament w Serwisie czy też nie), zostaje nagrodzony zdefiniowaną liczbą Punktów. Użytkownik może dostać Punkty wyłącznie za jedno zdjęcie wgrane w danym dniu. Użytkownik może dodać zdjęcia nie częściej niż raz na 2 tygodnie. W przeciwnym razie Użytkownikowi pojawi się okno z komunikatem o zaistniałym błędzie.
 4. za dodanie wpisu do Dziennika;

Moduł Dziennika stanowi zakładkę w Strefie Użytkownika. Moduł ten jest dostępny dla Użytkowników posiadających aktywny Abonament, jak i dla Użytkowników nieposiadających aktywnego Abonamentu. W ramach zakładki „Dziennik” dostępne są również podzakładki „Kalendarz” i „Statystyki”. Użytkownikowi po wejściu w zakładkę „Dziennik” wyświetla się kalendarz. Po kliknięciu na poszczególne dni w kalendarzu, otwiera się okno zawierające poszczególne wpisy (wpisy z danego dnia). Po wybraniu konkretnego dnia w kalendarzu, Użytkownik widzi przycisk (w prawym, górnym rogu) „Dodaj wpis”. Po kliknięciu tego przycisku pojawia się quiz z predefiniowanymi opcjami do wyboru. Użytkownik ma możliwość wyboru kilku odpowiedzi jednocześnie. Pytania w quizie są zawsze pytaniami zamkniętymi. Pytania mogą być modyfikowane przez Administratora. Użytkownik nie może dodawać żadnych dodatkowych opcji. Pod quizem znajduje się pole umożliwiające

dodanie własnej notatki oraz wgranie zdjęcia z galerii. Użytkownik ma możliwość edycji każdego wpisu oraz wygenerowanie go do pliku pdf. Użytkownik po wejściu do podzakładki „Statystyki” widzi wykresy przedstawiające statystyki jego nastroju, samopoczucia, etc. Wykres jest skonstruowany na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Użytkownika w quizie. Każdy Użytkownik otrzyma zdefiniowaną liczbę Punktów za każdy wygenerowany plik pdf (tylko jeśli jest to plik z wpisem z aktualnego dnia). Użytkownik ma możliwość wysłania pliku pdf do Administratora za pomocą komunikatora zamieszczonego w Serwisie. Wygenerowanie pliku pdf nie wymaga wypełnienia pola „Notatka”, ani wgrania zdjęcia z galerii. Użytkownik może edytować i dodawać wpisy dotyczące dni poprzednich, jednak nie będzie to generować Punktów ani nie będzie to uwzględniane w liczeniu ciągłości Łańcucha nawyku.

 1. za ocenianie i komentowanie przepisów zamieszczonych w Serwisie:

 • za każdą łapkę w górę”, którą otrzymał autor komentarza (bez limitu);
 • za dodanie dowolnej oceny do przepisu;
 1. za skorzystanie ze Strefy Partnerów (za wykorzystanie jakiegokolwiek kuponu z tej strefy);

 2. za zakup Produktów cyfrowych, w tym:
 • ebook po udanej płatności PayU;
 • kursu po udanej płatności PayU;
 • diety 30 dni po udanej płatności PayU;
 • programu treningowego (zakładka „Treningi”) po udanej płatności PayU;
 1. za zdobycie rangi;

Użytkownik, bez względu na to czy posiada aktywny Abonament w Serwisie czy też nie, może zdobywać rangi w zależności od liczby zdobytych Punktów. Ranga będzie widoczna pod awatarem Użytkownika w zakładce „Społeczność” (mini-forum) oraz w sekcji komentarzy. Użytkownik może w każdym czasie sprawdzić posiadaną przez siebie aktualnie rangę w Serwisie, w Strefie Użytkownika -> „Twoje ketony” ->

„Zdobyte Rangi”. Wszystkie rangi do zdobycia są widoczne jako wyszarzone (do odblokowania). Zdobycie kolejnej (wyższej) rangi przez Użytkownika generuje zdefiniowaną liczbę Punktów dla Użytkownika. Użytkownik ma również podgląd, ile ketonów brakuje mu do osiągnięcia kolejnej rangi oraz jaka liczba użytkowników w Serwisie posiada daną rangę.

 1. za udostępnienie swoich zdjęć;

 2. za wygenerowanie listy zakupów (wygenerowanie pliku pdf);
 3. za zaliczenie postu przerywanego;

 4. za polecenie znajomemu;

W Serwisie w Strefie Użytkownika znajdować się będzie zakładka „Poleć znajomemu”. Każdy Użytkownik posiadający aktywny Abonament, jak i Użytkownik nieposiadający aktywnego Abonamentu, będzie mógł wygenerować w tej zakładce unikalny kod, który będzie mógł w łatwy sposób skopiować, a następnie udostępnić na social media lub wysłać e-mailem wraz z predefiniowaną wiadomością. Użytkownik, który wysłał swój kod znajomemu, otrzymuje zdefiniowaną ilość Punktów. Osoba, która otrzymała kod wygenerowany przez Użytkownika i zarejestruje się w Serwisie, w momencie rejestracji również otrzymuje zdefiniowaną ilość Punktów. Kod Użytkownika wysłany do znajomego będzie działał w momencie, gdy znajomy zarejestruje się w Serwisie, wykupi Abonament i opłaci pierwszą ratę Abonamentu.

 1. Punkty za podejmowanie aktywności wskazanej w ust. 6 lit. b, c, k i e będą przyznawane zarówno Użytkownikom, którzy posiadają aktywny Abonament w Serwisie oraz tym, którzy go nie posiadają.
 2. Punkty za podejmowanie aktywności wskazanej w ust. 6 lit. h, p, q będą przyznawane wyłącznie Użytkownikom posiadającym aktywny Abonament w Serwisie.
 3. Punkty za dodanie wpisu do Dziennika o którym mowa w ust. 6 lit. j otrzyma każdy Użytkownik, który dodał wpis do Dziennika lub dodawał wpisy nieprzerwanie przez cały tydzień lub dodawał wpisy nieprzerwanie przez cały miesiąc.
 4. Punkty za pozostałe aktywności wskazane w ust. 6 z zastrzeżeniem ust. 7, 8 i 9 powyżej, zostaną przyznane wszystkim Użytkownikom posiadającym konto w Serwisie (po wykonaniu aktywności) bez względu na rodzaj posiadanego Abonamentu.

 1. Sprzedaż produktów

 1. Warunki zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Regulamin określa zasady zakupu Produktów za pośrednictwem Serwisu w zakładce „Sklep”, w tym wzajemne prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego z tym związane.
 2. Zakupu Produktu za pośrednictwem Serwisu może dokonać wyłącznie Kupujący, który posiada konto w Serwisie.
 3. Kupujący składa Zamówienie za pośrednictwem Serwisu i oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 4. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą elektronicznego formularza zamówień w Serwisie w zakładce „Sklep”.
 5. Cena Produktu wskazana w Serwisie podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto. O łącznej cenie Produktu wraz z podatkami oraz o kosztach dostawy, Kupujący jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową sprzedaży.
 6. Kupujący dokonuje zamówienia Produktu zaznaczając wybrany przez siebie Produkt za pomocą funkcji „Dodaj do koszyka”, a następnie w samym koszyku podaje dane niezbędne do zakończenia transakcji. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu formularza Zamówienia, system teleinformatyczny Sprzedawcy będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania Zamówienia.
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia Zamówienia, Kupujący proszony jest o sprawdzenie zakładki "spam" w swojej skrzynce e-mail lub o skontaktowanie się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: kontakt@strefaprzemian.pl lub telefonicznie pod numerem tel.:+48 669 191 963.
 1. Sposoby i terminy płatności za Zamówienia

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:
 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.
 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.

Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

 1. W przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po dokonaniu wyboru sposobu płatności.
 1. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru Produktów

 1. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia, w tym, także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową sprzedaży.
 2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu dostawę Produktu poprzez przesyłkę kurierską. Dostawa Produktu jest możliwa wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Reklamacja Produktu

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.
 2. W przypadku, gdy Kupujący ma zastrzeżenia do Produktów, może złożyć reklamację. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego pisemnie na adres: Fort Piłsudskiego 18/4, 02-704 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@strefaprzemian.pl
 3. Kupujący powinien w opisie reklamacji podać:
 1. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj wady Produktu;
 2. dane osobowe składającego reklamację.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do zgłoszenia Konsumenta w powyższym terminie, oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) pod adresem www.uokik.gov.pl
 3. Administrator wskazuje, iż przy Prezesie UOKIK został utworzony punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących postępowań polubownych. Z punktem, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient będący Konsumentem może się skontaktować:
 1. za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub
 2. telefonicznie - dzwoniąc pod numer telefonu: (22) 55 60 332 lub (22) 55 60 333 https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 1. Użytkownik, będący Konsumentem, jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, to jest np.:
 1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Użytkownikiem będącym Konsumentem a Administratorem przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
 2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
 3. skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone pisemnie na adres: Fort Piłsudskiego 18/4, 02-704 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@strefaprzemian.pl
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży zawarty jest w załączniku do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Administratora). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że

sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Fort Piłsudskiego 18/4, 02-704 Warszawa.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 1. Pozostałe usługi

 1. Newsletter

 1. Usługa newsletter polega na wysyłaniu przez Administratora bezpłatnego elektronicznego biuletynu za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników, poprzez moduł mailingowy, zawierającego treści informacyjne o ofercie Administratora, aktualnych promocjach organizowanych przez Administratora oraz inne informacje o Usługach, Produktach lub produktach cyfrowych oferowanych w Serwisie.
 2. Administrator wysyła newsletter wyłącznie do tych Użytkowników, którzy zamówili newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Serwisie oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Umowa o świadczenie Usługi newsletteru zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia na otrzymywanie newsletteru przez Użytkownika zgodnie z ust. 2 powyżej.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletteru od Administratora poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Rezygnacja” lub hiperłącza o innej nazwie, ale tożsamym znaczeniu, zawartego u dołu każdej wiadomości e-mail przesyłanej Użytkownikowi wraz z treścią newsletteru.
 1. Formularz kontaktowy

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego. Umowa dotycząca świadczenia przez Administratora tej usługi zostaje zawarta w momencie wysłania przez Użytkownika zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie:
 1. w zakładce „Kontakt”;
 2. w Strefie Użytkownika w zakładce „Wiadomości”;
 1.         Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Użytkownikowi kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego wygasa z chwilą jej wykonania.
 2. Usługa formularza kontaktowego polega na odpisaniu na otrzymaną wiadomość od Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na podany przez Użytkownika w formularzu kontaktowym adres e-mail.
 3. W celu wysłania zapytania do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego, na zasadach określonych w ust. 1 powyżej niezbędne jest podanie danych osobowych przez Użytkownika w postaci nazwy oraz adresu e-mail, oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym.
 1. Blog

 1. Administrator świadczy w Serwisie również Usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikom uporządkowanych chronologicznie wpisów zawierających porady, uwagi, komentarze, rysunki, nagrania (audio i wideo) oraz osobiste przemyślenia Administratora, znajdujące się w zakładce Serwisu „Blog”.
 1. Konto w Serwisie

 1. Użytkownik może zarejestrować indywidualne konto w Serwisie poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się” znajdującego się w zakładce „Zaloguj się” albo dokonać rejestracji indywidualnego konta podczas składania zamówienia wybranego Abonamentu lub produktu ze sklepu. Rejestracja konta jest nieodpłatna.
 2. W celu zarejestrowania konta w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny podając adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Hasło do konta zostanie wysłane na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 3. W celu dokończenia procesu rejestracji konta w Serwisie niezbędne jest zapoznanie się przez Użytkownika z treścią Regulaminu, a także złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu i zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych.
 4. Po zarejestrowaniu konta w Serwisie, Użytkownik może zalogować się do swojego konta wpisując ustanowiony podczas rejestracji konta login oraz hasło.
 5. Umowa o świadczenie usługi konta w Serwisie zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą założenia przez Użytkownika konta. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, przesyłając Administratorowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@strefaprzemian.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Administratora, tj. Fort Piłsudskiego 18/4, 02-704 Warszawa Warszawa, wypowiedzenie konta, wskazując adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie.
 6. W przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie usługi konta, Administrator, z chwilą upływu okres wypowiedzenia, usunie indywidualne konto Użytkownika z Serwisu.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Kontakt        z        obsługą        Administratora        możliwy        jest        pod        adresem        e-mail: kontakt@strefaprzemian.pl.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 5.05.2022 roku.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego informowania Użytkownika, do:
 1. dokonywania w każdym czasie zmian treści Regulaminu,
 2. czasowego częściowego lub całkowitego wyłączenia Serwisu lub jego poszczególnych funkcji, w szczególności w celu aktualizacji, dokonania prac technicznych czy zmiany funkcjonalności Serwisu,
 3. jednostronnego decydowania o formule i treści Serwisu oraz merytorycznej zmiany treści Serwisu czy układu i wyglądu Serwisu,
 4. zamieszczania w Serwisie i wykorzystywania Serwisu na potrzeby działalności komercyjnej, reklamowej i marketingowej zarówno prowadzonej przez Administratora jak i podmioty trzecie,
 5. trwałego zaprzestania udostępniania Serwisu lub wyłączenia Serwisu, bez podania przyczyny.
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu czy Usług należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@strefaprzemian.pl bądź w formie pisemnej na adres siedziby Administratora, tj. Fort Piłsudskiego 18/4, 02-704 Warszawa, które będą rozpoznawane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie ustawowym. W przypadku reklamacji, których przedmiotem jest

funkcjonowanie Serwisu lub Usługi, odpowiednie zastosowanie mają regulacje Rozdziału IX, pkt 9.4 Regulaminu.

 1. Wszelkie pytania i uwagi odnoszące się do funkcjonowania Serwisu bądź usług można zgłaszać Administratorowi na adres kontakt@strefaprzemian.pl bądź w formie pisemnej na adres Administratora, tj. Fort Piłsudskiego 18/4, 02-704 Warszawa.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik do Regulaminu Serwisu internetowego www.strefaprzemian.pl

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodny z załącznikiem do ustawy o prawach konsumenta (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Bartosz Szemraj Strefa Przemian, Fort Piłsudskiego 18/4, 02-704 Warszawa.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Strefa Przemian

Pomogliśmy już tysiącom osób.
Dołącz do Strefy Przemian i zacznij swoją metamorfozę!!

Twoje ketony0